جنیات اغلب در سطح زمین و زیر زمین دریاها و به طور کلی می شود گفت در همه جا زندگی می کنند جز قسمتهایی از زمین و دو آسمان آخر که برای آنها ممنوع شده است . با این وجود اجنه مکانهایی را بیشتر دوست دارند که عبارتند از :  جاهای خلوت و کم تردد […]