طول موج صدای جن با صدای انسان فرق دارد به همین دلیل انسان قادر به شنیدن صدای جن نیست؛ به استثنای افرادی خاص که این توانایی را دارند. البته نحوه دریافت صدای جن از طرف این افراد هم یکسان نیست مثلا بعضی از افراد به صورت صدای نواری که درحال جمع شدن است این صدا […]