بر خلاف باورها و داستانهایی که در باره اجنه و جنیات وجود دارد و از این مخلوق خداوند چهره ای بسیار وحشتناک و ماورایی ساخته اند، نظر قرآن کریم در اینمورد متفاوت است. در اکثر آیه های قرآن مجید که اسم جن در آن ذکر شده است، نمی توان به این نکته که جن موجودی […]