آيا جنها وزن دارند و لباس می پوشند؟ لباس می پوشند لباسهای آنها معمولی است ولی کلاه نوک تيز به سر می کذارند. چند نوع جن داريم؟ جن ها هفتاد طايفه هستند.روايت های مختلفی در اين مورد وجود دارد. در کدام مناطق جنها بيشتر ديده ميشوند؟ آنها در همه جا هستند. جنها به چه زبانی […]